Предложения

  „Коментари,становища и предложения относно задачите на работната група на МЗ и „Проект за Национална програма „Психично здраве”

   

  ►►►Уважаеми колеги,Молим ви за вашите коментари и идеи, свързани със следното становище на  Доц. Д-р Петър Маринов- национален консултант по съдебна психиатрия

  Коментари и предложения:

  Владо Велинов
  д-р Георги Хранов
  Д-р Людмил Георгиев
  Д-р Б.Бояджиев
  д-р Цв. Гълъбова
  д-р Гълъбина Тарашоева

   

  Уважаеми колеги,

  Приложено Ви изпращам въпросник на Съвместното действие по психично здраве на ЕС в което България участва. В качеството Ви на лица имащи отношение към проблемите на психичното здраве, Моля Ви да прегледате въпросника и по възможност да отговорите на въпросите по които имате компетентност. Приложено Ви изпращам и превод на глосария към въпросника който ще ви улесни. За съжаление нямам ресурс да преведа целия въпросник.

  Сърдечни поздрави
  Христо Хинков

  Писмо до доц. д-р Христо Кожухаров, Председател на УС на БПА

  Коментари, бележки и предложения към доклада на ръководителя на работната група по заповед РД 09-205/26.11.2013 на Министъра на здравеопазването

  Колеги, това е моят коментар, становище и предложения във връзка със задачите на работната група към МЗ.
  Смятам, че становищата на всички нас трябва да станат достъпни до колегите от гилдията - може би да бъдат публикувани на сайта на бпа или МЗ?
  С уважение!

  Здравейте,
  впечатлен съм от задълбочените коментари.Това доказва,че с политика в здравеопазването трябва да се занимават само подготвените от нас.Другите само можем да изразяваме мнение през призмата на по-тесния ни опит,съответен на мястото на професионалната ни реализация.В тази връзка ми се иска в предоставения документ,ясно да бъде казано,че промяна във финансирането(независамо от конкретен вариант) трябва да създаде и равноправни условия за разкриване на частни структури.Само така биха се създали истински конкурентни условия и подобряване на качеството на услугите.Лично аз виждам клиничната пътека като адекватна възможност.
  Поздрав:Ники Марков

  Уважаеми колеги,
  Приложено Ви изпращам коментари и предложения по доклада на ръководителя на Работната група по Заповед РД 09-205/26.11.2013 на Министъра на здравеопазването, който беше разгледан на заседание на Работната група на 30 Януари 2014 г.
  Приложено изпращам и проект за Национална Програма за психично здраве, която е депозирана в МЗ в началото на 2013 г. по искане на тогавашния зам. министър Д. Димитрова.
  Assoc. Prof. Hristo Hinkov

       Коментари и предложения:
  д-р Иво Нацов дм

       Коментари и предложения:
  Доц. д-р Петър Маринов

       Здравейте колеги,
       Не мога да си позволя с лекота да давам оценки за състоянието на психиатричната помощ във всичките й разновидности……

  Д-р Нели Николова – ДПБ Царев брод

       Съгласна съм напълно с доц. Дончев, поради което съм разпратила предложенията от мен и д-р Атанасова до повечето колеги. За съжаление дългогодишното лобистко нормотворчество, инспирирано от незнайно кого, но с твърде ясни мотиви, ни доведе до този хал. Нека всички психиатри вземат отношение по повдигнатите въпроси, че докато се мотаем колегите невролози ще направят и пътека за шизофрения /засега са спретнали една за неврозите/.
  д-р Цв. Гълъбова

        Колеги, това е моят коментар, становище и предложения във връзка със задачите на работната група към МЗ.
  Доц. Тони Дончев

  Здравейте, Впечатлен съм от задълбочените коментари.Това доказва,че с политика в здравеопазването трябва да се занимават само подготвените от нас.Другите само можем да изразяваме мнение през призмата на по-тесния ни опит,съответен на мястото на професионалната ни реализация.В тази връзка ми се иска в предоставения документ,ясно да бъде казано,че промяна във финансирането(независамо от конкретен вариант) трябва да създаде и равноправни условия  за разкриване на частни структури.Само така биха се създали истински конкурентни условия и подобряване на качеството на услугите.Лично аз виждам клиничната пътека като адекватна възможност.
  Поздрав:Ники Марков

  • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТАНДАРТ: ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ПО КОНСУЛТАТИВНА И ЛИЕЗОН ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА

  • Уважаеми колеги,

  Състоя се работна среща на представители на БЛС и психиатри от извънболничната помощ. Присъстваха доц. Т. Дончев, д-р Таня Аврамова, доц. Н. Барболова, д-р Рали Димитров, д-р А. Аничкина, д-р Емил Грашнов – представител на БПА. Обсъдени бяха предложенията към НЗОК за новия Рамков договор. Участващите се обединиха около това, да бъде увеличено заплащането на амбулаторен преглед, както и да бъдат изравнени първичните и вторичните прегледи. Остана да бъде разгледан списъка с включените диагнози за продължително амбулаторно проследяване (диспансеризиране), който да бъде изпратен по електронна поща на БЛС, като този за лица под 18 г. да бъде предложен от представители на специалистите по детска психиатрия. 

   
  • Уважаеми колеги,
      Моля да се запознаете с изпратеното до БПА писмо от БЛС с Изх. № 325/03.09.2013 и да изразите своето мнение по поставените въпроси в срок до края на месец септември. Своите предложения и коментари изпращайте на имейла на асоциацията - executive.committee@bpabg.com

      Доц. Кожухаров

   

  • Уважаеми колеги,

      Във връзка с писмо № 91-00-112/20.08.2013г., изпратено от Министерството на здравеопазването относно 10% редуциране на кадровия състав на държавните психиатрични болници, БПА изпрати в отговор следното становище:
    „Във връзка с Ваше писмо № 91-00-112 /20.08.2013 г относно 10% редуциране на кадровия състав на държавните психиатрични болници, искаме да споделим нашето недоумение и неодобрение относно подготвената мярка.
     От няколко години състоянието на държавните психиатрични болници е драстично влошено. Материалната база почти навсякъде е амортизирана, не достигат лекари, медицински сестри и санитари – до голяма степен поради много ниското възнаграждаване на труда в тези заведения.
     Същевременно, обемът на работата в тези заведения не намалява. Техен контингент са пациенти с тежки и много тежки психични разстройства, и изразена социална дезадаптация, често – с непосредствена опасност за себе си или околните.
      Планираното съкращение на щатни бройки ще доведе до още по-тежки увреди в болничната психиатрична помощ и остро нарастване на риска от инциденти с опасни последици. Впрочем, за такива произшествия, свързани с психично болни лица, медиите напоследък постоянно информират.
      Поради това считаме, че съкращаването на и без това неголемия щат на психиатричните болници ще има лоши последици за стационарната психиатрична помощ в страната ни. Очевидно е, че без болници всички други психиатрични служби ще бъдат принудени да променят из основи своята дейност, с което ще настъпят вреди за многоброен контингент от лица с психиатрични проблеми.
      Предлагаме да не се провежда редуциране на кадровия състав на психиатричните болници. Предлагаме разширена среща на представители на всички групи психиатрични служби с МЗ – за набелязване на мерки за подобряване на психиатричното ни здравеопазване.”

  Доц. Христо Кожухаров –
  Председател на БПА

  Решение на БПА по становището на експертната група на БЛС относно промените в Наредба № 39 

  Становище на експертната група на БЛС относно промените в Наредба № 39 и въвеждането на КДН за ЗЗОЛ с психични заболявания

  06.07.2011 г.
  Уважаеми Колеги,
  Според мен основания за клинична пътека може да има за състояния, което се нуждаят от хоспитализация:
  - "остри" състояния
  - терапевтично резистентни състояния
  - състояния, за които е показана ЕКТ, дори пациентите да са приходящи
  -състояния, за които е показана Транскраниалната магнитна стимулация (ТМС), дори пациентите да са приходящи

  По отношение на "спешните" състояния психиатрите не са особено защитени от нормативната база. Съществуват случаи, при които с помощта на близките се прилага парентерална терапия във високи дози, в домашни условия. Би могло да се помисли върху тази защита.

  Състоянията на спешност изцяло се заплащат от близките, би могло да се заплати и от НЗОК. Друг е въпроса как ще се документира надеждно!

  ЕКТ както и Магнитно-конвулсивната терапия (МКТ, ако някой реши да си купи) би могло да се изместят от болницата в оборудвани по съответен начин амбулаторни кабинети или центрове.

  Апаратите за ЕКТ, МКТ и ТМС са скъпи, а методите са достатъчно ефективни и е редно да се стимулра частната инициатива за тяхното закупуване, подръжка и обновяване както има и частни скенери и ядрено-магнитни резонанси.

  Поздрави,
  д-р Нейчо Тодоров

  15.11.2010 г.
  Уважаеми колеги,
  Относно клиничните пътеки смятам, че ако изобщо има такива те трябва да са за психози - това са най-скъпите и времеемки заболявания, с които се занимаваме. Това, което гравитира като идея, а именно - лечение на депресии, не звучи много сериозно. Тези състояния се лекуват амбулаторно - с изключение на тежките, резистентни и психотични депресии. Така че, ако се застъпим за тази теза и тя стане реалност, с основание ще възникнат съмнения за източване на касата.
  Поздрави
  д-р Гълъбова