Устав и Правила

  УСТАВ НА БПА 2013 г.

   

   

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

  Чл. 1. (1) Българската психиатрична асоциация (наричана за краткост по-нататък БПА), като сдружение по смисъла на ЗЮЛНЦ, е обединение на лекари-психиатри и други лица ¬професионалисти в областта на психичното здраве и невронауките, които упражняват лечебна, изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в тези области, които приемат Устава и са декларирали свободната си воля за участие. 

   

  Чл. 2. (1) БПА е национална, независима, доброволна и неполитическа организация с идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза. 

  (2) Седалището на БПА е в гр. София. 

   

  ЦЕЛИ 

   

  Чл. 3. Целите на БПА са: 

  1. да постигне общото при запазване на различията в името на напредъка и развитието на познанията и практиката, и професионалната чистота и престиж в областите на психичното здраве и невронауките, за благото на членовете си и на всички граждани; 

  2. да съдейства за свободно и достойно упражняване на професиите в тези области; 

  3. да съдейства за подобряване на психичното здраве на българските граждани и за усъвършенстване на психично-здравната помощ . 

   

  СПОСОБИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

   

  Чл. 4. За постигане на своите цели, БПА: 

  1. гарантира свободното обсъждане на всички проблеми на психичното здраве и психиатричната професия в обстановка на търпимост, колегиалност и зачитане на възгледите и мненията на всеки свой член; 

  2. приема и изисква високи стандарти на лечебната, преподавателската, изследователската и друга професионална дейност в областта на психичното здраве и психиатрията, съизмерими с европейските и световни стандарти; 

  3. изисква от членовете си постоянно усъвършенстване на професионалните знания и умения; 

  4. приема и контролира спазването на етичните норми на психиатричната професия в съответствие с Етичния кодекс на Българския лекарски съюз; 

  5. насърчава и подпомага професионалното обучение на своите членове, изследователската работа в областта на психичното здраве и психиатрията, информационния обмен; 

  6. улеснява достъпа и разпространението на знания в областта на психичното здраве и психиатрията за специалисти от други области и за обществеността; 

  7. изразява мнението на представяните професионални общности по всички въпроси при определяне на държавната политика и законодателството, свързани с психичното здраве и упражняване на професиите, ангажирани с психичното здраве; лобира за подходящи промени в законовата и нормативната база, насочени към подобряване на съществуващите практики. 

  8. съдейства активно за приемане и утвърждаване в страната на принципите, прокламирани от ООН, нейните специализирани органи, Световната медицинска асоциация и Световната психиатрична асоциация, относно човешките права, медицинската етика и нормите на психиатричната професия; 

  9. представлява общността на психиатрите пред институции и други организации в страната и чужбина, осигурява сътрудничество и взаимодействие и развива връзки при взаимен интерес със сродни национални и международни професионални, научни, хуманитарни и други организации; 

   

  Чл. 5. (1) За постигане на целите си, БПА може да извършва спомагателна стопанска дейност. 

  (2) стопанската дейност може да включва извършване на изследователска, издателска, разпространителска, консултантска, експертна, просветна, обучителна, професионално¬квалификационна, посредническа дейност, осъществяване на психично здравна помощ, превенция, лечение и рехабилитация на психични разстройства и всякакъв друг вид услуги и други дейности, допустими от закона и свързани с дейността на БПА, включително създаване на търговски дружества със задача да се подпомага и обезпечава постигането на целите. 

  ЧЛЕНСТВО 

   

  Чл. 6. Членството в БПА е доброволно. 

   

  Чл. 7. Членове на БПА са дееспособни физически лица, които приемат Устава и целите на асоциацията и отговарят на условията за членство. 

   

  Чл. 8. В БПА могат да се включват и самостоятелни организации - юридически лица, в състава на които участват най-малко 75% професионалисти в областта на психичното здраве и невронауките. 

   

  Чл. 9. (1) В БПА има пет вида членове: пълноправен член, почетен член, кандидат-член, асоцииран член, член-кореспондент. 

  (2) Пълноправен член на БПА е лекар, който има най-малко 4 години психиатрична практика, преминал е успешно обучение съгласно стандартите на БПА, има признат лиценз да упражнява професията си или заема академична, изследователска или административна длъжност като психиатър, за която не се изисква такъв лиценз. 

  (3) Кандидат-член на БПА е лекар, който е в процес на обучение, но не е достигнал изискванията за пълноправно членство съгласно предходната точка. 

  (4) Асоцииран член на БПА е всяко физическо или юридическо лице, което чрез професионалната си дейност е свързано с психичното здраве и психиатрията. 

  (5) Член-кореспондент на БПА е лице, което отговаря на изискванията за пълноправно членство, но упражнява професията си извън територията на Република България. 

  (6) Почетен член на БПА е лекар или друго физическо/юридическо лице с особено значим принос за решаване проблемите на психичното здраве в страната или за постигане целите на Асоциацията. 

   

  Чл. 10. (1) Лицата желаещи да станат членове на БПА подават молба до Управителния съвет на Асоциацията, в която заявяват, че приемат Устава и целите и желаят да работят за тяхното постигане. Към молбата се прилагат препоръки на двама пълноправни или почетни членове на БПА. Юридическите лица подават молба чрез управителния си орган, като представят и копия от устройствените си актове 

  (2) Кандидатите за членове на сдружението се приемат чрез решение на Управителния съвет с обикновено мнозинство. 

  (3) Почетните членове се приемат от Общото събрание по предложение на Управителния съвет с обикновено мнозинство. 

  (4) Решението, с което се отказва членство или промяна в категорията членство се съобщава на лицето в писмен вид, като се посочват мотивите. 

  (5) Недоволните от решението по предходната алинея могат да го обжалват в срок от 14 дни от датата на получаване на съобщението с мотивирано писмено заявление до Контролната комисия на БПА. Протоколираното решение на последната е окончателно и задължително за БПА и органите й. 

  (6) Исканията за промяна в категорията членство става веднъж годишно по реда на предходните алинеи. 

  (7) Член на БПА се счита за преустановил членството си в следните случаи: 

   

  1. ако заяви това писмено пред Управителния съвет; 

  2. след изтичане на 1 година, за която не е плащал членски внос; 

   

  (8) Общото събрание изключва член на БПА поради действия, дискредитиращи Асоциацията, по предложение на Управителния съвет или на Комитета по етика. 

  (9) Недоволните от решението по предходната алинея могат да се обърнат към следващото Общо събрание за преразглеждане на казуса си като внесат съответна молба не по-малко от месец преди датата на провеждането му. 

  (10) Финансовите отношения при прекратяването на членството се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на годината, през която е настъпило прекратяването. 

   

  Чл. 11. (1) Членуването в юридическо лице, участващо в БПА, не води автоматично до членство в Асоциацията. 

  (2) При прекратяване на юридическо лице членуващо в БПА, неговите членове могат да запазят членството си в БПА, ако бъдат приети в друго юридическо лице, членуващо в сдружението или по реда на чл.10. 

  (3) Промените в Устава не променят статута на приетите членове на БПА. 

   

  Чл. 12. Всички категории членове на БПА имат следните права:

  1. да излагат свои възгледи и да правят предложения за изменения на Устава на БПА и други нейни документи, за всички нейни дейности, както и по всички въпроси, свързани с психичното здраве и психиатрията.(Предложенията се внасят в Управителния съвет чрез главния секретар, който ги насочва за разглеждане от съответните органи на Асоциацията според компетентността им. Внесените предложения се разглеждат на първото предстоящо събрание на съответния орган, а вносителят се уведомява писмено); 

  2. да участват в процеса на номиниране на кандидати за всички изборни длъжности в БПА; 

  3. да участват в постоянните комитети и временните комисии, съвети и експертни групи, ако бъдат избрани или назначени, с изключение на случаите, за които изрично са предвидени ограничения за някои видове членство; 

  4. да присъстват на заседания на централните органи и на постоянните комитети, без тези на Комитета по етика; 

  5. да имат предимство пред нечленуващи при включване/ползване програмите на БПА за професионално обучение, информация и изследователска работа; 

  6. да получат съдействие, съобразно компетентността на БПА, за решаване на техни професионални проблеми; 

  7. да бъдат информирани за всички дела на БПА; 

  8. да не участват и да не подкрепят действия на Асоциацията, при прието с мнозинство решение, които са в разрез с убежденията им, като запазят членството си в БПА. 

   

  Чл. 13. Пълноправните членове на БПА имат право да избират и бъдат избирани на всички изборни длъжности. 

   

  Чл. 14. (1) Всички категории членове на БПА имат следните задължения: 

  1. да спазват Устава и другите документи на БПА, приети в съгласие с него; 

  2. да участват активно в дейностите на БПА за постигане на целите й; 

  3. да спазват утвърдените от Асоциацията етични норми на психиатричната професия и всички приети от нея стандарти; 

  4. да плащат редовно членския си внос в размер и по ред определен от Общото събрание. 

  (2) Годишният членски внос за БПА се определя по решение на Общото събрание. За членовете ¬юридически лица, размерът на членския внос се определя съобразно членската им маса. 

   

  УСТРОЙСТВО 

   

  Чл. 15. Структурата на БПА се формира на две нива: 

  1. Национално ниво, състоящо се от органите за управление – Общо събрание, Управителен съвет, и Контролна комисия (КК), както и постоянни комитети и временни комисии/съвети; 

  2. Регионално ниво, състоящо се от дружества и клонове. 

  3. Всички решения на органите за управление – Общото събрание и Управителния съвет, се протоколират надлежно и се съхраняват адекватно и безсрочно. 

   

  ОБЩО СЪБРАНИЕ 

   

  Чл. 16. (1) Общото събрание е върховен орган на БПА. То се състои от делегати, избрани на пропорционален принцип от всички категории членове на БПА. В него участват и членовете на Управителния съвет, Контролната комисия и управителите на клонове, които са с делегатски права. 

  (2) Делегатите за участие в Общото събрание на БПА се избират от всички членове на Асоциацията на делегатско събрание на дружествата по места. Делегатското събрание се свиква от Председатeлите на дружества по места или по инициатива на 1/10 от местните членове на Асоциацията. Делегатското събрание решава единствено въпроса за избора на делегати за Общото събрание на БПА. 

  (3) На всеки четири члена на Асоциацията се излъчва един делегат. Юридическите лица, колективни членове на БПА, излъчват един делегат, който представлява организацията, асоцииран член на БПА. Членовете на такова юридическо лице, които са и членове на БПА, в рамките на делегатско събраниe излъчват по един делегат на всеки четири свои члена, освен делегата, който представлява организацията, асоцииран член на БПА. 

  (4) Общото събрание се свиква минимум веднъж годишно от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/10 от всички членовете на Асоциацията. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице. 

  (5) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се публикува на сайта на асоциацията най-¬малко един месец преди насрочения ден. В същия срок се изпращат и писмени съобщения или съобщения по електронна поща до всички членове на БПА и им се предоставят писмените материали по дневния ред. 

  (6) Извънредно Общо събрание се свиква от Управителния съвет или по искане най-малко на една десета от всички членове на Асоциацията, които посочват неговия дневен ред. 

  (7) При спазване на условията, посочени в предходната алинея, Управителният съвет свиква Извънредно общо събрание в едномесечен срок, а ако не го стори, то се свиква от съда по седалището на БПА по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице. 

  (8) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички делегати. 

  (9) В случай, че не се явят необходимият брой делегати, събранието се отлага за един час по-¬късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и делегати да се явят. 

  (10) Общото събрание се председателства от Председателя или от избрания бъдещ председател на БПА и се протоколира от секретар, определен от Управителния съвет 

  (11) На Общо събрание не могат да бъдат разглеждани проблеми, невписани предварително в оповестения дневен ред на Общото събрание. 

   

  Чл. 17. (1) Всеки делегат на Общото събрание има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощие. 

  (2) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство с изключение на случаите на изменение на Устава, прекратяване или сливане на сдружението, когато е необходимо мнозинство от две трети от присъстващите делегати. 

  (3) При избор на Управителния съвет на БПА и на председателите на Контролната комисия и Комитета по етика се гласува пряко, тайно и ако не се получат половината плюс един глас за даден кандидат, се провежда втори тур. В него се състезават двамата кандидати, получили най¬-много гласове, като се счита за избран този, за когото са гласували повече делегати. 

  (4) При избор на членовете на Контролната комисия и Комитета по етика се гласува в един тур и се считат за избрани кандидатите, подреждани според броя получени гласове до попълване на съответния състав. 

   

  Чл. 18. Общото събрание има следните правомощия: 

  1. приема основните насоки и програма за дейността на БПА; 

  2. приема, изменя и допълва Устава на БПА; 

  3. приема вътрешни за БПА актове; 

  4. приема и допълва номинациите на кандидати за членове и избира състава на Управителния съвет, Контролната комисия и Комитета по етика; 

  5. взема решения за откриване и закриване на клонове; 

  6. определя мярката за представителство за следващото Общо събрание; 

  7. взема решение за прекратяване на Асоциацията или за сливането й с друго сдружение; 

  8. утвърждава финансовите одити, годишния бюджет на БПА и определя встъпителния и годишен членски внос на членовете на БПА, и реда на събирането му; 

  9. приема отчетите на централните органи и постоянните комитети, както и одиторските доклади, и взема решения по тях; 

  10. отменя решения на другите органи на БПА, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, които регламентират дейността на сдружението. 

  11. определя печатните органи на БПА и бюджета им и избира редакционните тела; 

  12. решава кои от членовете на Управителния съвет на БПА да работят срещу заплащане и определя възнаграждението им; 

  13. решава изключването на членове на БПА; 

  14. взима решения по жалби към управителните органи, решава спорове в управителните органи, между тях и постоянните/временните комитети и други спорове, които са от негова компетентност. 

  15. взима решения от компетентността си по предложения на членове на БПА, внесени писмено в Управителния съвет най-малко един месец преди датата на провеждането му. 

   

  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

   

  Чл. 19. (1) Управителният съвет се състои най-малко от пет лица, пълноправни членове на БПА, избрани от Общото събрание за срок от три години. Структурата на Управителния съвет на БПА задължително включва: председател, пети член, заместник-председател (избран следващ председател), главен секретар и ковчежник. 

  (2) Управителният съвет има право да включва за определен срок в състава си до трима допълнителни члена със съвещателен глас. 

   

  Чл. 20. (1) Всички членове на управителния съвет на БПА се стремят да действат в интерес на Асоциацията, когато дават официални мнения, оценки, представяния или заключения. 

  (2)Членовете на Управителния съвет на БПА обявяват потенциалните си конфликти на интереси след номинирането им за членове на УС и преди провеждането на съответния избор, а след него ги актуализират ежегодно за предходната година. Ежегодното обявяване на потенциалните конфилкти на интереси се извършва писмено, в нарочни декларации, попълнени лично от всеки член на УС. Декларациите се съхраняват в УС на БПА с осигурен достъп до тях за всеки член на Асоциацията. 

  Потенциален конфликт на интереси може да има при: 

  1 Патенти/открития, от които се извличат дивиденти. 

  2 Собственост, дялове или акции в комерсиални компании (вкл. и на членове на семейството). 

  3 Предварително възнаграждение от комерсиални компании. 

  4 Консултантска дейност в комерсиални компании. 

  5 Експертна дейност „за” или „против” комерсиални компании и техни продукти. 

  6 Изследователско възраграждение от комерсиални компании. 

  7 Участие в презентаторски екип на комерсиални компании. 

  8 Приемане на хонорари за лекции на подкрепяни от комерсиални компании събития. 

  9 Приемане на пътни или дневни, несвързани с изнасяне на лекция. 

   

  (3) Членовете на Управителния съвет на БПА следва да обявят в декларациите по ал.2 и съществуващите си трудови правоотношения, както и членството си в управителни органи на политически партии или други неправителствени организации. 

   

  Чл. 21. (1) Управителният съвет заседава поне три пъти годишно, като условията за свикване, организиране и провеждане на заседанията се определят от председателя. 

  (2) За взимане на решения от Управителния съвет е необходим кворум от поне 75%. 

  (3) Възможно е и гласуване чрез кореспонденция, но всеки член на Управителния съвет има право да поиска свикване на заседание. 

  (4) Промени в съства на Управителния съвет могат да се извършват по всяко време от редовно свикано Общо събрание или (при необходимост)– от извънредно свикано Общо събрание. 

  (5) Управителният съвет има следните правомощия: 

   

  1. организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; движи всички дела на Асоциацията, които не са в правомощията на Общото събрание и се грижи за нейните интереси; 

  2. приема правилник за дейността си, включително за извършване и отчитане на стопанската дейност, както и други вътрешни актове; 

  3. определя временната представителна власт на отделни свои членове за определени конкретни цели и задачи; 

  4. разпорежда се с имуществото на БПА при спазване изискванията на Устава; 

  5. ежегодно подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на организацията; 

  6. подготвя предложения, становища, програми и други документи, съответстващи на целите и предмета на дейност на БПА и ги представя пред държавни, общински, граждански, стопански и други органи, институции, организации и лица; 

  7. приема нови членове, прекратява членството в БПА, поддържа и актуализираа регистър на членовете; 

  8. определя адреса на сдружението; 

  9. утвърждава клоновете в съответния регион и взема решения за прекратяване на дейността им. 

  10. утвърждава решенията на председателя за създаване на експертни съвети, работни групи и временни комисии като помощни органи и средствата за финансиране на дейността им, както и решенията на председателя за назначаване на изпълнителен секретар и друг помощен и административен персонали и размера на възнагражденията им. 

  11. предлага на Министерството на здравето Национален консултант по психиатрия след разглеждане и утвърждаване на аргументирано предложение на Постоянния комитет по Устава и професионалните стандарти. 

  12. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не влизат в правата на друг орган; 

  13. организира годишната конференция на Асоциацията с научна и образователна програма при стриктно спазване на изработените от Комитета по устава и професионалните стандарти и утвърдени от Общото събрание правила. 

  14. изпълнява други задължения, предвидени от Устава и Общото събрание 

   

  Чл. 22. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват, ръководят и решенията му се вземат съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ. 

  (2) При вземане на решенията гласът на Председателя и на членовете на УС са с еднаква тежест. 

   

  Чл. 23. (1) В определени случаи Управителният съвет може да организира писмено допитване или гласуване по пощата. Резултатите от него се считат валидни, ако са отговорили 50 % плюс един от всички пълноправни и почетни членове, а вотът е благоприятен, ако поне две трети от отговорилите са гласували "за"; 

  (2) Допитване или гласуване по пощата се организира от Управителния съвет и по писмено искане на най-малко 50 пълноправни и/или почетни членове на БПА. Ако в подобен случай се оспорва решение или действие на Управителния съвет и вотът е положителен (при условията на предходната алинея), Контролната комисия поставя въпроса за решаване пред следващото Общо събрание. 

   

  Чл. 24. (1) Председателят на УС е Председател на БПА. Той (или друго временно упълномощено от Управителния съвет лице) представлява БПА в страната и чужбина. 

  (2) Председателят отговаря за решаването на всички текущи въпроси на БПА в изпълнение на решенията на Общото събрание. 

  (3) Председателят назначава председателите и членовете на временните комитети . 

  (4) Председателят назначава технически секретар и друг помощен и административен персонал за техническото изпълнение на решенията на УС и определя тяхното възнаграждение. 

  (5) Председателят може да сформира и назначава временни комисии, експертни съвети, работни групи като помощни органи по различни проблеми, съставени от членове на БПА или други експерти, както и да определя размера на средствата за осъществяване на дейността им. 

  (6) Председателят заема длъжността три години, след което автоматично преминава на длъжността на бивш председател за още един тригодишен мандат. 

  (7) Бившият председател и заместник-председателят подпомагат председателя в изпълнение на задълженията му. 

  (8) В случай на отказ, смърт или невъзможност за изпълняване на длъжността, председателят се замества от заместник-председателя. 

  (9) Заместник-председателят, избран от Общото събрание, след три години бива избиран за председател с тригодишен мандат. 

  (10) Пълноправен член на БПА може да бъде избран отново за заместник-председател само след тригодишен период от изтичане на мандата му като бивш председател. 

  (11) В случай на отказ, смърт или невъзможност за изпълняване на длъжността от заместник¬председателя, УС определя друг пълноправен член на БПА да изпълнява тази длъжност до следващото Общо събрание, когато той или друг кандидат се избира за председател. 

   

  Чл. 25. (1) Главният секретар и ковчежникът се избират за срок от три години и може да бъдат преизбрани за нов тригодишен мандат. След това същите лица могат да бъдат отново избрани за същите длъжности само след тригодишен интервал. 

  (2) Главният секретар организира текущата работа на Управителния съвет, отговаря за документацията на БПА, кореспонденцията и връзките с лица и институции. 

  (3) Ковчежникът управлява финансовата дейност и имуществото на БПА, изпълнявайки решенията на Общото събрание. Отговаря за съхраняването, разходването, отчитането и други операции с финансовите средства и имуществото на БПА. Подготвя финансовия отчет и проектобюджета на БПА за всяко Общо събрание. 

   

  КОНТРОЛНА КОМИСИЯ 

   

  Чл. 26. (1) Контролната комисия се състои от председател и членове, чийто брой се определя от Общото събрание, но не може да е по-малък от двама. Съставът на Контролната комисия се избира сред пълноправните членове на БПА с поне петгодишен професионален стаж. Те се избират за три години и могат да бъдат преизбрани още веднъж за същия срок. Следващ избор на същите лица за същата длъжност е възможен след тригодишен интервал. 

  (2) Контролната комисия има следните правомощия: 

  1. наблюдава цялостната дейност на Асоциацията и Управителния съвет 

  2. следи за спазване на Устава и другите програмни документи на БПА от Управителния съвет, от дружествата и организациите, участващи в БПА и членовете й; 

  3. наблюдава финансовото състояние и разпореждането с имуществото на БПА; 

  4. наблюдава подбора на административни и други служители и експерти, извършван от Управителния съвет и техните възнаграждения; 

  5. подпомага с консултации дейността на Управителния съвет и организациите, участващи в БПА; 

  6. при необходимост тълкува Устава на БПА;

  7. (3) Контролната комисия осъществява дейността си съобразно правилник, утвърден от Общото събрание. 

   

   

  ПОСТОЯННИ КОМИТЕТИ 

   

  Чл. 27. БПА има постоянни комитети, които са нейни специализирани органи: Комитет по професионална етика и Комитет по Устава и професионалните стандарти. 

   

  Чл. 28. (1) Постоянните комитети имат три редовни заседания през всяка календарна година – през януари, май и декември, като на първото приемат програма и правилник за работата си през годината. 

  (2) УС осигурява пътни и дневни средства на членовете на постоянните комитети за всяко заседание. 

  (3) При повече от две отсъствия по неуважителни причини съответният член на постоянен комитет се освобождава с протокол, подписан от останалите членове, които предлагат в същото заседание на УС и временно изпълняващ длъжността до края на мандата. 

   

  Чл. 29. (1) Комитетът по професионална етика се състои от председател и членове, чийто брой се определя от Общото събрание, но не може да е по-малък от четири. 

  (2) Съставът на Комитета по професионална етика се избира от Общото събрание сред пълноправните членове на БПА с най-малко десетгодишна практика и добро име. По време на мандата им като членове на Комитета по етика същите лица не могат да бъдат избирани на друга изборна длъжност на БПА. 

  (3) Председателят и членовете на Комитета по професионална етика се избират за три години и могат да бъдат преизбирани за още три. Следващ избор на същите лица за същата длъжност е възможен след най-малко тригодишен интервал. 

  (4) Комитетът по професионална етика следи за спазване на професионалните етични норми на психиатричната професия и неговите решения са задължителни за членовете на БПА. 

  (5) Важните решения на Комитета по етика (с тежки последици за БПА или отделен неин член) се вземат с пълно съгласие. В случай, че не се постигне такова съгласие, Комитетът заявява своята невъзможност да вземе решение и поставя проблема пред Общото събрание. 

  (6) Важните решения на Комитета по професионална етика по спорни въпроси се вземат след изслушване на всички страни, които имат право на обжалване. 

  (7) Дейността на Комитетът по етика се ръководи от правилник, утвърден от Общото събрание. 

   

  Чл. 30. (1) Комитетът по Устава и професионалните стандарти разработва стандартите за превантивна, лечебна, изследователска, преподавателска, просветна и друга професионална дейност в областта на психичното здраве и психиатрията, критериите за тяхната оценка и процедурите за даване на лицензи и акредитиране на специалисти в областта на психиатрията. 

  (2) Комитетът по Устава и професионалните стандарти се избира от Общото събрание и се състои от председател и членове, чийто брой не може да е по-малък от 4 

  (3) Председателят и членовете на Комитета по Устава и професионалните стандартите се избират за три години и могат да бъдат преназначавани за още три. Следващ избор на същите лица за същата длъжност е възможен след най-малко тригодишен интервал. 

  (4) Председателят на Комитета по Устава и професионалните стандарти и поне половината от членовете му са университетски преподаватели с докторска степен или доктори на науките. 

  (5) Комитетът по Устава и професионалните стандарти има следните правомощия: 

  разглежда всички предложения от членове на БПА за промени в Устава и в държавното законодателство и нормативна база; 

  внася в Управителния съвет за одобрение и придвижване към Парламентарната комисия по здравеопазване аргументирани предложения за промени законодателството, свързано с психичното здраве, психиатрията и невронауките; 

  генерира и разглежда критично предложения за промени в държавния медицински стандарт „Психиатрия”, като в окончателната им редакция ги внася в Управителния съвет за одобрение и придвижване към Министерството на здравеопазването; 

  предлага на министъра на здравеопазването чрез Управителния съвет Национален консултант по психиатрия; 

  определя и предлага на МЗ/НАОА чрез Управителния съвет групи експерти за акредитация на болнични заведения и академични катедри; 

  определя и предлага на МЗ чрез Управителния съвет комисиите за провеждане на изпит по специалност „психиатрия”; 

  извършва и приема номинации на членовете на органите за управление на БПА, които предлага на Общото събрание; 

  изработва и предлага за утвърждаване от Общото събрание правилата за организиране на годишната конференция на Асоциацията; 

   

  ДРУЖЕСТВА 

   

  Чл. 31. (1) Основната организационна и структурна единица на БПА е дружеството. 

  (2) Дружеството е неформално обединение на професионалисти в областта на психиатрията и психичното здраве, от които най-малко 75% са лекари-психиатри, създадено на териториален принип 

  (3) Дружество може да се създаде във всяко населено място, където работят или живеят и желаят да се организират в такова дружество най-малко 5 души членове на БПА. 

  (4) В едно населено място могат да се организират и повече от едно дружества. 

  (5) В населени места, където броят на желаещите да се организират членове на БПА е по-малко от 5 души, се създава група, която организационно е подчинена на най-близкото по територия дружество. 

  (6) Дружествата могат да сформират клубове или секции за работа по определени проблеми или интереси на своите членове. 

   

  Чл. 32. (1) Дружеството се управлява от Общо събрание, а между заседанията му от ръководството на дружеството или председателя му. 

  (2) Общото събрание на дружеството се свиква най-малко един път годишно. 

  (3) Общото събрание се свиква от неговия председател, една трета от членовете или по инициатива на управителните органи. 

  (4) Общото събрание на дружеството има следните правомощия: 

   

  1. Осъществява задачите на БПА като изпълнява решенията на Общото събрание на БПА на своя територия, съобразно Устава на БПА и вътрешните разпоредби; 

  2. Избира и освобождава от длъжност органите на дружеството, обсъжда техните отчети и взема решения по тях. 

  3. Разрешава всички организационни, професионални и други въпроси, свързани с дейността на БПА на своя територия. 

   

  (5) Общото събрание на дружеството взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите. 

   

  Чл. 33. (1) Числеността на ръководството на дружеството се определя от Общото му събрание, но не може да бъде по-малко от 3 членове – председател, секретар и касиер. 

  (2) Ръководството на дружеството се избира от Общото събрание за срок от 3 години. 

  (3) Ръководството на дружеството може да се сменя от Общото събрание по всяко време. 

  (4) Ръководството на дружеството осъществява оперативна дейност и приема нови членове между заседанията на Общото събрание. 

  (5) Председателите на дружествата, ако не са членове на УС на БПА, участват в заседанията му с право на съвещателен глас. 

   

   

  ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА – КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ 

   

  Чл. 34. (1) Юридическите лица, членуващи в БПА, се наричат колективни членове. 

  (2) Те имат статут на асоциирани членове. 

  (3) Председателите на колективните членове (или упълномощени от тях лица), ако не са членове на УС на БПА, участват в заседанията му с право на съвещателен глас. 

   

  КЛОНОВЕ 

   

  Чл. 35. (1) УС на БПА може да създава свои клонове в различни населени места. Управителят на клона, наричан „координатор" представлява БПА за дейността й и изпълнява координираща функция по отношение на дружествата, изградени на територията на съответната област. 

  (2) Клоновете не са самостоятелни юридически лица. След откриването им те извършват дейности, делегирани им от УС на БПА. 

  (3) При конфликт на интереси между дружествата и управителя на клона (координатора), спорът се решава от УС. 

  (4) Координаторите могат участват в заседанията на УС с право на съвещателен глас. 

   

  ИМУЩЕСТВО 

   

  Чл.36. (1) Имуществото на БПА може да се състои от право на собственост и вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, права на ползване, от вземания и други права, които законодателството допуска. 

   

  Чл. 37. (1) Източници на средства на БПА са паричните вноски на членовете (встъпителен и годишен членски внос), помощната стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения, стипендии (грантове), спонсорство, завещания, такси за участие в организирани от БПА събития, неустойки, прояви с благотворителна цел, лихви/ренти от имуществото и всякакви други непротиворечащи на целите на БПА и закона. 

  (2) БПА приема пряко и непряко финансиране от външни организации/лица за своите конференции и други инициативи. 

  (3) Прякото финансиране от страна на външни организации/лица е във вид на дарение или заплащане на такси за сателитен симпозиум и/или изложбена площ. 

  (4) Непряко финансиране (спонсорство) се осъществява преди всичко чрез награди или стипендии за определена дейност или с определена цел. Тези награди/стипендии се присъждат от Управителния съвет независимо от финансовия донор и според предварително определени и оповестени критерии. 

  (5) БПА ежегодно определя за нуждите на дружествата и юридическите лица - колективни членове 75% от реализираните от тях приходи от горепосочените източници. 

  (6) При ликвидация, разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество става по решение на Общото събрание. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора. 

  (7) БПА може да разходва имущество, доколкото това е насочено към реализиране на целите, определени от Устава и след съответно решение на Общото събрание. 

   

  Чл. 38. БПА може да създава фондове, да създава и да участва във фондации и в други организации, които да способстват за постигането на целите й, като решения за това се вземат от Общото събрание. 

   

  Чл. 39. (1) Като юридическо лице, отделно от членовете си, БПА отговаря за задълженията си със своето имущество. 

  (2) БПА не отговаря за задълженията на членовете си, както и те не отговарят за задълженията на БПА. 

   

   

  ФИНАНСИ И ОДИТ 

   

  Чл. 40. (1) Финансовата година на БПА започва на 01 януари и завършва на 31 декември на съответната календарна година. 

  (2) Членският внос следва да бъде внесен до 01 април на съответната календарна година. 

  (3) Управителният съвет назначава професионални одитори за срок от 3 години, след изтичането на който те могат да бъдат преназначени. Одиторите контролират и верифицират сметките, счетоводните и финансовите документи. 

  (4) През последната година от мандата на Председателя одиторите внасят писмен доклад в УС в срок до един месец преди провеждането на редовно или извънредно свикано Общо събрание. 

   

  СЛИВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

   

  Чл. 41. (1) БПА може да се слее в друга организация само с решение на Общото събрание в присъствие на най-малко 50% от членовете на БПА и гласуване „за” на поне ¾ от присъстващите членове с право на глас. 

  (2) БПА може да прекрати дейността си в следните случаи: 

  1. по решение на Общото събрание в присъствие на най-малко 50% от членовете на БПА и гласуване „за” на поне ¾ от присъстващите членове с право на глас. 

  2. по решение на окръжния съд в седалището на организацията. 

  3. ако броят на членовете спадне под необходимия минимум за образуване на съответните органи. 

   

   

  Чл. 42. (1) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или определено от него лице. Решението за определяне на ликвидатор се взема с единодушие от всички членове на УС. В решението си УС определя размера на възнаграждението на ликвидатора. 

  (2) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 1, той се назначава от съда, в който е вписан Съюзът. 

  (3) Когато организацията се прекратява от съда, той назначава и ликвидатора. 

   

  Чл. 43. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, имуществото се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел със сродна дейност. 

  Чл. 44. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска в седемдневен срок заличаване на вписването в съда. 

  ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТАВА 

   

  Чл. 45. (1) Изменения на този Устав могат да се правят от Общото събрание по предложение на най-малко 50 пълноправни членове на БПА или по инициатива на Управителния съвет. 

  (2) Предложението трябва да бъде направено най-малко един месец преди Общото събрание и делегатите да бъдат запознати с него минимум една седмица преди Общото събрание чрез публикуване на предложението на сайта на организацията, чрез писмо или изпращане на предложението до делегатите по електронната поща. 

  ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА 

  Параграф единствен: Докато бъдат изработени и приети от Общото събрание стандартите на БПА за практикуване на психиатричната професия, за действащи се приемат критериите по чл. 9, ал. 2. 

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  § 1. БПА се учредява за неопределен срок. 

  § 2. БПА притежава кръгъл печат с надпис "Българска психиатрична асоциация", на български и английски език. 

  § 3. Пълното наименование на БПА и адреса на управлението й се поставят върху всички документи и издания на Асоциацията, като могат да се изписват и на чужд език. 

  § 4. БПА се представлява пред трети лица и се задължава с подпис на Председателя или упълномощен чрез протокол от него член на Управителния съвет. 

  § 5. Всички въпроси, които не са уредени с този устав, се решават съобразно действащото законодателство. 

  § 6. Настоящият Устав отменя Устава на Учредителното събрание на БПА, състояло се на 17.05.1992 г. в гр. Раднево, изменян и допълван от последващите го общи събрания. 

   

  ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БПА (проект)

   

  Решението за времето и мястото на следващата годишна научна конференция на Асоциацията се определят от Общото събрание. Управителният съвет организира провеждането на годишнатаконференция на БПА. Управителният съвет (пряко или чрез назначавани от него временни комитети) отговаря за вида и съотношението на сесиите в тези конференции, като е задължен да осигури международно конкурентна научна програма, масивно присъствие на професионалисти и висок относителен дял на млади лекари и учени. Първото съобщение за годишната конференция на БПА включва призив за цялостни симпозиуми. Те са основата на балансирана научна програма с висок стандарт. Предложение за симпозиум включва кратка анотация на темата, на отделните лекции, и имената на председателстващият (1 или 2) на предвидените лектори (3 – 5, които могат да включват председателстващи лица). БПА изпраща покани на лекторите и поема транспорта и нощувките им. Хонорари за лекциите на симпозиум в рамките на научната програма на БПА не се заплащат, тъй като е достатъчен престижът, които тези изяви носят. Постерните сесии се назначават през обедните почивки и се организират в близост до мястото за обяд, за да има достатъчно време за дискусии. БПА придава добавъчна тежест на тези сесии чрез обявяване на награди за най-добра разработка през годината и за най-добра работа на млад изследовател. Младите изследователи се окуражават и чрез премахване на такса участие за тези, които представят постер или имат участие в симпозиум на БПА. БПА изисква всеки предстедателстващ сесия и всеки лектор да обявява потенциалните си конфликти на интереси – устно или чрез първия слайд на презентацията си. Потенциалният конфликт на интереси трябва да бъде представен и на подходящо място в долната част на всеки постер. Това позволява на присъстващите да си изградят информирана преценка за обективността на представяните данни. Единствените форми на спонсорирани дейности на комерсиални компании по време на годишните конференции на БПА са сателитните симпозиуми и изложбените щандове. Цените за участие със сателитен симпозиум и/или с изложбен щанд се определят на първото заседание на Управителния съвет в началото на съответната календарна година, протоколират се и не подлежат на изменение до провеждане на годишната конференция. Те се обявяват на сайта на Асоциацията. Заявките за сателитен симпозиум трябва да се внесат до определената в първото съобщение крайна дата и програмата им трябва да бъде одобрена от Управителния съвет (или съответния временен комитет) в срок един месец от получаването им. Заявките за изложбена площ трябва да се внесат до определената в първото съобщение крайна дата и местата за щандове се резпределят възможно най-справедливо така, че да се осигури желаният контакт с присъстващите на конференцията. Всички печатни материали на годишната конференция (с изключение на представяните/раздаваните на сателитни симпозиуми и изложбени щандове) могат да носят само логото на Асоциацията.